Dasar Perlindungan Maklumat Peribadi untuk Baack.com dan Semua Perkhidmatan serta Aplikasinya

1. Umum

1.1. Dasar ini menerangkan tentang prosedur pemprosesan Data Peribadi dan melindungi maklumat peribadi individu yang melawat Baack.com (selepas ini dirujuk sebagai "Laman Web") dan menggunakan perkhidmatan dan aplikasinya (selepas ini dirujuk sebagai "Pengguna").

1.2. Tujuan Dasar ini adalah untuk memastikan perlindungan sewajarnya terhadap maklumat pengguna, termasuk Data Peribadi, daripada akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan dan bagi menjamin hak Pengguna untuk privasi.

1.3. Peraturan untuk pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pemindahan dan pemusnahan Maklumat Peribadi bagi Pengguna Laman Web adalah dirumuskan dalam Dasar ini dan dokumen rasmi lain yang disediakan oleh Pentadbir Laman Web.

1.4. Versi semasa Dasar ini adalah dokumen umum dan boleh diakses oleh mana-mana pengguna Internet di Baack.com/home/privacy. Pentadbir Laman Web mempunyai hak untuk mengubah suai Dasar ini dan memaklumkan Pengguna dengan menyiarkan versi Dasar yang telah dikemas kini di Laman Web ini di Baack.com/home/privacy. Sebarang perubahan kepada Dasar ini akan berkuat kuasa selepas penerbitannya.

1.5. Dengan mendaftar dan menggunakan Perkhidmatan ini, Pengguna bersetuju dengan syarat-syarat Dasar ini.

1.6. Jika Pengguna tidak bersetuju dengan Dasar ini, mereka diminta untuk berhenti menggunakan Laman Web dan Perkhidmatannya dengan segera.

2. Terma Penggunaan

2.1. Dengan menjadikan Laman Web, Perkhidmatan dan Aplikasinya (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan Laman Web") tersedia, Pentadbir Laman Web, bertindak dengan munasabah dan berniat baik, percaya bahawa Pengguna:

2.1.1. mempunyai semua hak yang diperlukan untuk mendaftar dan menggunakan Laman Web ini;

2.1.2. memberikan maklumat benar tentang diri mereka setakat mana yang diperlukan untuk penggunaan Perkhidmatan Laman Web;

2.1.3. sedar sepenuhnya bahawa apa-apa maklumat yang disiarkan di Laman Web mungkin akan tersedia kepada Pengguna Laman Web dan Pengguna Internet yang lain dan mungkin boleh disalin dan diedarkan oleh pengguna sedemikian.

2.2. Pentadbir Laman Web tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan Maklumat Peribadi yang diterima daripada Pengguna dan tidak mengesahkan maklumat tersebut, kecuali apabila pengesahan tersebut diperlukan untuk Pentadbir Laman Web memenuhi kewajibannya kepada Pengguna.

3. Tujuan Pemprosesan Maklumat

Pentadbiran Laman Web memproses Maklumat Pengguna, termasuk Data Peribadi, bagi memenuhi kewajiban Pentadbiran Laman Web kepada Pengguna mengenai penggunaan Laman Web dan semua Layanan dan Aplikasinya.

4. Maklumat Pengguna

4.1. Data Peribadi Pengguna termasuk:

4.1.1. Alamat e-mel yang diberikan oleh Pengguna;

4.1.2. Nama pertama dan terakhir, tarikh lahir, jantina, nombor dompet elektronik dan/atau nombor kad bank yang disediakan oleh Pengguna;

4.1.3. Mana-mana data tambahan yang disediakan oleh Pengguna atas permintaan Pentadbiran Laman Web yang membolehkan Pentadbiran Laman Web memenuhi kewajipannya kepada Pengguna yang timbul daripada Dasar Penggunaan Laman Web. Pentadbiran Laman Web mempunyai hak untuk meminta daripada Pengguna salinan dokumen identiti atau dokumen lain yang mengandungi nama pengguna, nama keluarga dan gambar. Pentadbiran Laman Web juga berhak untuk meminta sebarang maklumat tambahan yang mana mengikut kepada budi bicara Pentadbiran Laman Web, adalah perlu dan mencukupi untuk mengenal pasti pengguna tersebut dan mencegah penyalahgunaan serta pelanggaran hak-hak pihak ketiga.

4.2. Maklumat Pengguna lain yang diproses oleh Pentadbiran Laman Web termasuklah:

4.2.1. Data tambahan yang diperolehi apabila Pengguna mengakses Laman Web, termasuk maklumat berkaitan dengan interaksi peranti dan teknikal dengan Laman Web (termasuk alamat IP hos pengguna, sistem pengendalian, jenis pelayar, lokasi geografi dan penyedia Internet);

4.2.2. Data yang diperoleh secara automatik apabila Laman Web diakses menggunakan penanda buku (kuki);

4.2.3. Maklumat yang diterima oleh Pentadbiran Laman Web sebagai akibat daripada tindakan Pengguna di Laman Web.

4.3. Mengumpul Maklumat mengenai Peranti Teknikal

Pentadbiran Laman Web mengumpul data yang diperlukan untuk Pengguna mengakses Perkhidmatan Laman Web dan memerlukan data sedemikian untuk:

 • mengekalkan dan menilai fungsi Laman Web;
 • memperibadikan kandungan Laman Web dan memaparkan pengiklanan secara konteks paparan.

Pentadbiran Laman Web memaklumkan Pengguna bahawa ia secara automatik menerima maklumat berikut mengenai peranti teknikal Pengguna:

 • alamat IP;
 • kod negara;
 • IDFV, ID Pengiklanan Android, IMEI (Pengenalan Peralatan Mudah Alih Antarabangsa);
 • token pemberitahuan tolak

Sesetengah daripada data ini secara uniknya dapat mengenal pasti peranti itu, namun begitu, ia tidak dapat mengenal pasti Pengguna. Mengikut undang-undang di beberapa negara, maklumat yang mengenal pasti peranti itu dianggap sebagai Maklumat Peribadi.

5. Pengumpulan, Pemprosesan, Penyimpanan, Pemindahan dan Pemusnahan Maklumat Pengguna

5.1. Data peribadi Pengguna akan dikumpulkan oleh Laman Web:

 • semasa pendaftaran;
 • apabila Pengguna seterusnya mengemukakan maklumat peribadi tambahan.

5.1.1. Maklumat Peribadi yang diterangkan dalam fasal 4.1.1. Dasar ini adalah disediakan oleh Pengguna dan diperlukan secara minimum bagi melengkapkan proses pendaftaran di Laman Web.

5.1.2. Maklumat Peribadi yang diterangkan dalam fasal 4.1.2. Dasar ini adalah disediakan oleh Pengguna secara tambahan atas inisiatif mereka sendiri menggunakan tab Edit di bahagian Halaman Saya.

Apabila menyiarkan apa-apa maklumat di halaman peribadi mereka sendiri, Pengguna sedar sepenuhnya dan bersetuju bahawa maklumat sedemikian boleh didapati oleh pengguna Internet lain dengan mengambil kira seni bina dan fungsi Laman Web itu.

5.2. Prinsip Pemprosesan Data Peribadi:

 • Data Peribadi diproses secara sah;
 • Data Peribadi diproses dengan niat yang baik;
 • Data peribadi hendaklah tidak diproses untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan asal yang mana ia diproses;
 • Data Peribadi menyampaikan tujuan pemprosesan Data Peribadi;
 • sistem automatik digunakan untuk pemprosesan Data Peribadi, kecuali dalam kes apabila pemprosesan bukan automatik diperlukan oleh undang-undang.

5.3. Data Peribadi disimpan secara eksklusif di dalam media elektronik.

5.4. Data Peribadi Pengguna tidak boleh dipindahkan kepada mana-mana pihak ketiga, kecuali yang disediakan secara nyata oleh Dasar ini:

 • Jika diarahkan atau dipersetujui oleh Pengguna, data peribadi Pengguna boleh dipindahkan kepada kontraktor pihak ketiga Pentadbiran Laman Web, dengan syarat kontraktor tersebut memikul kewajiban kerahsiaan.
 • Data Peribadi Pengguna disediakan atas permintaan agensi kerajaan (badan kerajaan sendiri tempatan) mengikut cara yang dikehendaki oleh undang-undang.

Untuk memastikan realisasi matlamat ini, Pengguna bersetuju bahawa:

 • tertakluk kepada undang-undang yang diguna pakai, Data Peribadi mereka akan dikumpulkan, diproses, disimpan, disistemkan, diekstrak, dibandingkan, dan digunakan oleh Pentadbiran Laman Web;
 • Pentadbiran Laman Web hendaklah menerima dan memindahkan hasil pemprosesan automatik data tersebut kepada ahli gabungan dan rakan kongsi dengan menggunakan penilaian maklumat yang berbeza, dalam bentuk integer dan/atau nilai dan pengenal teks, untuk pemprosesan data sedemikian oleh Pentadbiran Laman Web dan/atau orang yang dinyatakan dalam perenggan ini.

5.5. Data peribadi Pengguna akan dimusnahkan apabila:

 • Pengguna membuang data tersebut daripada halaman peribadi mereka atas inisiatif mereka sendiri;
 • Pentadbiran Laman Web memadam profil Pengguna atau maklumat yang disiarkan oleh Pengguna dalam kes-kes yang ditentukan oleh peraturan penggunaan Laman Web.

6. Hak dan Kewajipan Pengguna

6.1. Pengguna berhak untuk:

6.1.1. Mengakses maklumat mereka tanpa sekatan dan percuma dengan menggunakan log masuk dan kata laluan mereka.

6.1.2. Membuat perubahan pada maklumat yang diberikan sebelumnya pada halaman peribadi Pengguna di Laman Web, dengan syarat bahawa maklumat terbaru itu adalah terkini dan benar.

6.1.3. Memadam maklumat daripada halaman peribadi mereka dalam Laman Web;

6.1.4. Meminta Pentadbiran Laman Web untuk mengemaskini atau memadam Data Peribadi mereka jika data tersebut adalah:

 • tidak lengkap;
 • tidak dikemas kini;
 • tidak benar;
 • diperoleh secara tidak sah;
 • tidak diperlukan untuk tujuan pemprosesan yang diisytiharkan atau jika tindakan yang dinyatakan dalam klausa 6.1.2 dan 6.1.3 di sini tidak boleh dilaksanakan;

7. Perlindungan Maklumat Pengguna

7.1. Pentadbiran Laman Web hendaklah mengambil langkah-langkah teknikal, organisasi dan undang-undang bagi memastikan bahawa Data Peribadi Pengguna dilindungi daripada akses secara tidak sengajakan atau tidak dibenarkan oleh pihak ketiga.

7.2. Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa log masuk dan kata laluan laman web mereka adalah rahsia. Pengguna hendaklah tidak memindahkan hak mereka untuk menggunakan Perkhidmatan ini kepada mana-mana pihak ketiga, sama ada secara percuma atau dengan bayaran, dan juga bertanggungjawab untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan kerahsiaan bagi log masuk dan kata laluan mereka.

8. Had Kebolehgunaan

Dasar ini adalah tidak terpakai kepada tindakan mana-mana pihak ketiga. Pentadbiran Laman Web tidak akan bertanggungjawab terhadap tindakan pihak ketiga yang memperoleh akses kepada Maklumat Peribadi Pengguna.

Memulihkan kata laluan

Sila lengkapkan bidang "E-mel".
Surat yang mengandungi pautan pemulihan kata laluan akan dihantar ke alamat e-mel yang ditunjukkan